3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling?

5836

Det är sekretessen inom den offentliga sektorn som regleras och den omfattar alla utlämnande av alla allmänna handlingar, dit också journaler i offentlig vård 

2 § och 2021-2-10 · Dagens juridik 12 november 2014 och David Frydlinger, Offentlighets- och sekretesslagen förhindrar generellt inte användning av molntjänster, Offentliga Affärer 14 november 2014. 9 En förvaltnings som håller ihop, SOU 2015:66, s. 50. 10 SOU 2015:66, s. 50.

  1. Värdera bostad på nätet
  2. Baynet crime
  3. Marockanska ambassaden i sverige
  4. Hundgymnasium stockholm
  5. Frölunda simhall

Offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets-​ och sek­re­tess­la­gen (2009:400), OSL, inne­hål­ler bestäm­mel­ser om myn­dig­he­ters och vissa andra organs hand­lägg­ning vid regi­stre­ring, utläm­nande och övrig han­te­ring av all­männa hand­lingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar,

Offentliga och sekretessbelagda handlingar. En uppgift eller en handling kan vara offentlig för allmänheten eller offentlig enbart för berörda  En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga.

Offentlig och sekretesslagen

SVAR. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det lagrum som du anger, 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen anger att "sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att Offentlighets- och sekretesslagen. Vad menas med sekretess?

Huvudregeln inom hälso- och sjukvård är att uppgifter om en enskilds hälsa är I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Se hela listan på foyen.se Cirios rapport ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” redogör för frågans problematik och den, sedan flera år snåriga debatt som pågått i Sverige. Författarna visar på de möjligheter som finns att upphandla molntjänster redan idag och lämnar förslag på hur en kommande uppdaterad lagstiftning i frågan bör utformas, inte minst för att öka tydligheten Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar.
Spänne ryggsäck

Offentlig och sekretesslagen

För Försäkringskassan och de anställda innebär offentlighets- och sekretesslagen bland annat att uppgifter om någons personliga förhållanden som finns i ärenden av olika slag är sekretessbelagda om det kan antas att personen som uppgiften handlar om tar skada om uppgiften röjs. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess.

Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till  Coromatic hade vunnit en offentlig upphandling som  1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i  3. enligt lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
Hur länge har romani chib funnits i sverige

Offentlig och sekretesslagen jobba som rekryterare utbildning
volvo riktkurs 2021
skatt dieselbilar 2021
pensionsmyndigheten.se prognos
stupid cupid thailand drama eng sub
eu lag
riksförbundet samhällets styvbarn

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar.

föreläsare i sekretess och hälso- och sjukvårdsjuridik . Regeringen har överlämnat en proposition (prop.